IC3 Spark: Các ứng dụng chính (Key Applications)

IC3 Spark - Các ứng dụng chính (Key Applications)

     Bài viết tổng hợp một số các câu hỏi thực hành trong IC3 Spark về Các ứng dụng chính (Key Applications). Các bạn thực hành theo yêu cấu của bài tập để kiểm tra lại kỹ năng sử dụng những tính năng cơ bản nhất trong các phần mềm Microsoft Word, Excel, PowerPoint. 

Lưu ý: Các bạn chú ý nhập liệu đúng dữ liệu theo hình trong câu hỏi bên dưới (nếu có) để làm bài thực hành đúng theo yêu cầu nhé.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *