IC3 Spark: Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)

IC3 Spark - Máy tính căn bản (Computing Fundamentals)

IC3 Spark: Máy tính căn bản (Computing Fundamentals) - Ôn tập

Ôn tập dưới dạng trắc nghiệm các kiến thức cơ bản nhất về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách sử dụng hệ điều hành.

Các bạn đọc kĩ câu hỏi và chọn vào đáp án đúng nhất. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *